بایگانی‌های سازهای زهی - آناستیا
Banner
10 اسفند, 1399
خانه سازها بایگانی براساس دسته بندی سازهای زهی
سازها سازهای ایرانی سازهای زهی سازهای ضربی

معرفی ساز تار و سه تار

Banner تار ساز تار شامل اجزای زیر می باشد: پوست کاسه طنینی سیم گیر سرپنجه خرک گوشی ها دستان ها شیطانک دسته تار متعلق به ساز های زهی مضرابی مقید می باشد که از پوست ، چوب ، استخوان ، فلز و زه در ساخت آن به کار برده شده است و حدود 95 سانتیمتر […]
Banner